I.
Základní ustanovení a definice pojmů

 1. Reklamní auditor je internetová služba provozovaná na internetové adrese www.reklamni-auditor.cz, který se věnuje zprostředkování reklamních nabídek a poskytování dalších marketingových služeb Uživatelům, kteří za hodnocení reklamních formátů a vyplňování dotazníků získávají odměnu, jež jim bude vyplacena Zprostředkovatelem po splnění podmínek daných VOP.
 2. Zprostředkovatelem a provozovatelem projektu Reklamní auditor je společnost Libimseti.cz a.s. IČ: 278 953 35 se sídlem Praha 1, Rybná 716/24, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, , vložka 11852. Zprostředkovatel v rámci služby Reklamní auditor poskytuje marketingové a konzultační služby, při nichž vytváří anebo prezentuje vhodné reklamní produkty/formáty Zadavatele (či pro Zadavatele), které následně adresuje Uživatelům.
 3. Uživatel je fyzická osoba starší 18 let se způsobilostí k právním úkonům, která se zapojila do služby Reklamní auditor prostřednictvím registrace uživatelského účtu a věnuje se hodnocení reklamních formátů či vyplňování dotazníků.
 4. Zadavatel je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o služby a produkty Zprostředkovatele v oblasti reklamy a poradenství, přičemž Zprostředkovatel pro Zadavatele vyvíjí marketingové aktivity směrované na Uživatele.
 5. VOP jsou aktuální Všeobecné obchodní podmínky služby Reklamní auditor v plném rozsahu účinného znění.
 6. E-mailová adresa Uživatele je e-mailová adresa, kterou Uživatel zadal při registraci uživatelského účtu. Na tuto e-mailovou adresu Zprostředkovatel Uživateli zasílá aktuální reklamní formáty nebo dotazníky jakož i veškeré další informace a komunikaci.
 7. Reklamní formát je formát, který obsahuje odkaz, text či obrázek, po jehož aktivaci se Uživateli zobrazí konkrétní reklama, za jejíž zhodnocení bude Uživateli připsána odměna ve výši uvedené v těchto VOP.
 8. Dotazník je formulář obsahující sérii otázek, na které Uživatel popravdě odpovídá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. dotazník se Uživateli zobrazí po aktivaci odkazu v reklamním formátu obsahujícím informaci o výši odměny, která bude Uživateli připsána za vyplnění dotazníku.
 9. Uživatelský účet slouží k interakci mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem. Tento účet je vedený v systému a v režii Zprostředkovatele ke konkrétní e-mailové adrese Uživatele a obsahuje informace o počtu zhodnocených reklamních formátech, vyplněných dotazníků, získané odměně.
 10. Odměna je finanční odměna, která je Uživateli připisována za hodnocení reklamních formátů a vyplňování dotazníků v průběhu hodnocení, jakož i další úkony dle VOP. Odměnu si Uživatel může převést kdykoli uzná za vhodné – není stanovena minimální výše odměny. Poplatek za převod odměny je 1 Kč bez ohledu na výši převáděné částky.
 11. Poplatky jsou finančně vyjádřené náklady na administraci a údržbu spojenou s převáděním finančních odměn na účty Uživatelů. Poplatek za převod odměny je stanoven na 1 Kč za každý takovýto převod.

II.
Registrace a Uživatelský účet

 1. Jakožto Uživatel se může registrovat fyzická osoba starší 16 let na serveru http://www.Reklamni-auditor.cz/ v sekci „Registrace“, kde uvede svoji e-mailovou adresu a zvolí si heslo. Na tuto e-mailovou adresu bude následně zájemci o registraci doručen aktivační e-mail. Prokliknutím aktivačního odkazu nový Uživatel dokončí registraci a bude mu vytvořen Uživatelský účet, do kterého se Uživatel přihlásí prostřednictvím serveru http://www.Reklamni-auditor.cz/ zadáním e-mailové adresy Uživatele a hesla Uživatele.
 2. Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivé údaje. Zprostředkovatel je oprávněn pravost těchto údajů kdykoli ověřit a při zjištění nedostatků Uživatele vyzvat k nápravě. Pokud tak Uživatel neučiní do 7 dnů, je Zprostředkovatel oprávněn jeho účet zablokovat a následně smazat. V případě, že se na uživatelském účtu nacházela odměna nenárokovaná Uživatelem, propadá tato odměna a všechny nároky s ní spojené ve prospěch Zprostředkovatele.
 3. Uživatelský účet slouží Uživateli zejména jako informační médium o výši získané odměny dle čl. III. odst. 4. VOP, a jako přehled o zhodnocených reklamních formátech a vyplněných dotaznících.
 4. Uživatel může informovat a doporučit dalším osobám služby Zprostředkovatele, jejichž kontaktní údaje získal se souhlasem těchto osob. Při informování těchto osob je Uživatel povinen počínat si v souladu s dobrými mravy.
 5. Registrace jako VIP auditor je podmíněna dokončenou registrací na www.reklamni-auditor.cz spojenou se založením nového mKonta pro osoby starší 18 let a se způsobilostí k právním úkonům.
 6. Status VIP auditora bez nutnosti založení nového mKonta lze dosáhnout aktivním hodnocením zasílaných reklamních formátů, a to nejpozději do 1 dne od obdržení e-mailu s odkazem na reklamní sdělení po dobu 6 měsíců.

III.
Odměna

 1. Za hodnocení Reklamních formátů a za vyplňování dotazníků získává Uživatel odměnu, přičemž první odměnu ve výši 300 Kč Uživatel získá za dokončenou registraci spojenou s otevřením a validací účtu u spol. mBank, a to pouze za podmínek, že u společnosti nemá vedený žádný další účet. Partnerem služby www.reklamni-auditor.cz je společnost mBank S.A., organizační složka se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, IČO: 27943445, která poskytuje registrační odměnu pro ty uživatele, kteří si při registraci zvolí variantu VIP auditor. Těmto uživatelům mBank zřídí bankovní účet mKonto s nulovými měsíčními poplatky, nulovými poplatky za příchozí i odchozí platby i nulovým poplatkem za vedení internetového bankovnictví (viz ceník mBank: http://www.mbank.cz/informace-k-produktum/sazebnik/osobni-finance/sazebnik_aktualni.pdf) dle všeobecných podmínek mBank (viz. http://www.mbank.cz/informace-k-produktum/obchodni-podminky/vseobecne-podminky-fyzicke-osoby.pdf)
 2. Zprostředkovatel určuje výši získané odměny za hodnocení reklamního formátu nebo vyplnění dotazníku na základě individuální marketingové kampaně navržené dle požadavků Zadavatele.
 3. Konkrétní výše odměny, kterou Uživatel za hodnocení reklamního formátu nebo vyplnění dotazníku získá, bude uvedena v reklamním formátu nebo v e-mailu obsahujícím odkaz na konkrétní dotazník.
 4. Celkový přehled objemu získaných odměn Uživatel nalezne po přihlášení na uživatelský účet na www.reklamniauditor.cz/prihlaseni
 5. Odměnu může Uživatel čerpat kdykoli uzná za vhodné.
 6. Registrační příspěvek bude Uživateli, který si zvolil variantu registrace VIP Uživatele, zaslán na účet zřízený u mBanky ve spolupráci se Zprostředkovatelem, a to do 30 pracovních dnů od zřízení účtu u partnera služby – společnosti mBank S.A., organizační složka se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, IČO: 27943445
 7. Po vyplacení odměny bude přehled nevyplacených odměn v rámci účtu Uživatele provozovaném na www.reklamniauditor.cz ponížena o vyplacenou odměnu.
 8. Odměna převáděná na bankovní účet Uživatele bude ponížena o zákonnou 15% daň, která je odváděna provozovatelem Reklamního auditora státu v rámci Dohody o provedení práce, kterou Uživatel uzavřel potvrzením online registrace na stránkách www.reklamni-auditor.cz.
 9. Při převodu odměny do výše 500 Kč je tato částka automaticky zdaněna 15 %.
 10. Při převodu částky vyšší než 500 Kč bude s Uživatelem podepsána Dohoda o provedení práce.
 11. Uživatel může zvolit způsob spolupráce, a to formou Dohody o provedení práce, nebo spolupráce na IČ, a to od 1.3. 2015. V případě spolupráce na IČ si bude převádět celou částku a odvádět zákonnou daň sám.

IV.
Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel se zavazuje při registraci vyplnit pravdivě všechny požadované údaje, jako je: jméno, příjmení, e-mail, telefon, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, kraj, velikost místa bydliště, četnost používání internetu, zájem o založení mKonta a datum narození.
 2. Uživatel se zavazuje, že při registraci uživatelského účtu, jeho změně, vyplňování dotazníků jakož i všech dalších úkonech upravených VOP nebude uvádět nepravdivé údaje.
 3. Uživatel je oprávněn zřídit si v rámci webových stránek www.reklamni-auditor.cz pouze jeden uživatelský účet.
 4. Uživatel se zavazuje, že bude pečlivě hodnotit reklamní formáty a vyplňovat dotazníky zaslané Zprostředkovatelem nejpozději do 14 dnů od jejich obdržení.
 5. Uživatel se statusem VIP auditora se zavazuje, že bude pečlivě hodnotit reklamní formáty a vyplňovat dotazníky zaslané Zprostředkovatelem nejpozději do 1 dne od jejich obdržení.
 6. Bude-li Uživatel o službách Zprostředkovatele informovat třetí osoby, zavazuje se Uživatel, že bude informovat pouze ty osoby, jejichž kontaktní údaje získal se souhlasem těchto osob. Při informování třetích osob je Uživatel povinen počínat si v souladu s pravidly slušného chování a dobrými mravy tak, aby nemohlo dojít k poškození dobrého jména a pověsti Zprostředkovatele.
 7. Uživatel nesmí žádným způsobem poškodit dobré jméno Zprostředkovatele či 3. strany spojené s hodnoceným reklamním formátem. V případě zjištění závažného porušení ze strany Uživatele, zprostředkovatel zruší uživatelský účet bez náhrady. V případě, že se na uživatelském účtu nacházela odměna, propadá tato ve prospěch Zprostředkovatele v rámci kompenzace poškození ze strany Uživatele.
 8. Uživatel může bez jakýchkoli sankcí zrušit svou registraci na www.reklamni-auditor.cz v profilu po přihlášení do účtu.
 9. Uživatel není finančně penalizován za případná nerealizovaná hodnocení reklamních formátů zasílaných e-mailem s výzvou k hodnocení.

V.
Práva a povinnosti Provozovatele

 1. V případě závažného porušení podmínek stanovených VOP Uživatelem je Zprostředkovatel oprávněn uživatelský účet tohoto Uživatele smazat. V případě zjištění závažného porušení ze strany Uživatele, Zprostředkovatel zruší uživatelský účet bez náhrady. V případě, že se na Uživatelském účtu nacházela odměna, propadá tato ve prospěch Zprostředkovatele v rámci kompenzace poškození ze strany Uživatele.
 2. Provozovatel není povinen zasílat Uživatelům minimální objem reklamních formátů či Dotazníků. Množství podkladů pro hodnocení zasílaných Uživateli závisí na aktivitě a spolehlivosti Uživatele a množství marketingových služeb poptávaných po Zadavateli.
 3. Nepřihlásí-li se Uživatel na svůj uživatelský účet po dobu delší 3 měsíců a zároveň neupozorní Zprostředkovatele, že nebude svůj uživatelský účet dočasně užívat, je Zprostředkovatel oprávněn takovýto uživatelský účet zrušit. V případě, že se na uživatelském účtu nacházela odměna, kterou si Uživatel dosud nepřevedl na svůj bankovní účet, propadá tato odměna a všechny nároky s ní spojené ve prospěch Zprostředkovatele.

VI.
Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel je povinen neprodleně informovat Zprostředkovatele o změně e-mailové adresy Uživatele a dalších údajů, které Uživatel případně poskytl Zprostředkovateli.
 2. Registrací do uživatelského systému Zprostředkovatele uděluje Uživatel Zprostředkovateli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování osobních údajů, které mohou být Uživatelem Zprostředkovateli sděleny v souvislosti s marketingovou činností Zprostředkovatele. Souhlas Uživatele zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu se Zprostředkovatelem.
 3. Uživatel uděluje dobrovolně svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli odvolat písemným sdělením adresovaným Zprostředkovateli.
 4. Uživatel má rovněž právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Zprostředkovateli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může Uživatel požádat Zprostředkovatele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Uživatel má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII.
Postup při řešení sporů

 1. Veškeré spory mezi stranami budou přednostně urovnány jednáním stran. V případě, že okamžité dohody stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného odkladu.
 2. Strany se zavazují k mlčenlivosti a zdrží se jakýchkoli prohlášení či komentářů adresovaných veřejnosti nebo médiím v průběhu či po vyřešení sporu.
 3. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád.
 4. Nedojde-li k mimosoudnímu vyřešení sporu, budou veškeré spory vzniklé z právních vztahů upravených VOP nebo v souvislosti s nimi řešeny v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v jednoinstančním rozhodčím řízení před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s.r.o., IČ: 27710891, splňujícím předpoklady pro výkon rozhodce dle ust. § 4 odst. 1 z. č. 216/1994 Sb, k čemuž se strany zavazují poskytnout si součinnost. Strany výslovně pověřují rozhodce k rozhodování dle zásad spravedlnosti pouze na základě listinných důkazů předložených stranami ve lhůtě rozhodcem stanovené bez nutnosti nařízení ústního jednání. Rozhodce je oprávněn nařídit ústní jednání pouze v případě, že listinné důkazy nebudou shledány dostatečnými pro řádné rozhodnutí sporu. Stranám bude doručováno na adresy, které oznámí v průběhu řízení rozhodci. Zásilky zasílané na adresy dle předchozí věty se pro účely rozhodčího řízení považují za doručené i tehdy, pokud adresát jejich přijetí odepřel nebo si ve stanovené desetidenní úložní době zásilku nevyzvedl, a to dnem odepření přijetí písemnosti nebo uplynutím úložní doby. Řízení je zahájeno dnem, kdy je spor přijat rozhodcem k rozhodnutí. Náklady řízení činí 3 % z hodnoty sporu, minimálně potom 3 000 Kč a dále DPH z této částky v zákonné výši. Náhrada nákladů řízení včetně nákladů na právní zastoupení se řídí obdobně dle občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, především potom vyhl. č. 484/2000 Sb. a vyhl. 177/1996 Sb., v platných zněních.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti s těmito VOP budou písemná, v českém jazyce a zaslána prostřednictvím e-mailu.
 2. VOP mohou být Zprostředkovatelem kdykoliv změněny formou oznámení zveřejněného na internetových stránkách služby Reklamní auditor učiněného nejpozději k datu účinnosti změny VOP.
 3. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.10.2014.